ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირი

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის სამსახური


წერილი № 1951628

გაცემის თარიღი: 12/06/2015
გაცნობის თარიღი: 12/06/2015
განცხადების ნომერი: AR1298657
შემოსვლის თარიღი: 01/04/2015
შედეგი: თანხმობა
მიწის ნაკვეთ(ებ)ი / ობიექტ(ებ)ი:
 • საკადასტრო კოდი: 01.14.04.028.041
 • მისამართი: ქალაქი თბილისი , უნივერსიტეტის ტერიტორიასა და ქავთარაძის ქუჩას შორის.
 • ნაკვეთის დანიშნულება: არასასოფლო სამეურნეო
 • ფართობი: 19614.0 კვ.მ
 • მესაკუთრე(ები): სააქციო საზოგადოება "მ2" (404465529)
ნომენკლატურა :
 • მიწის ნაკვეთის სამშენებლოდ გამოყენების პირობები
 • განაშენიანების რეგულირების გეგმის კორექტირება
დამკვეთი - განმცხადებელი:
 • ირაკლი შარაშიძე პ/ნ 01009004220
 • მისამართი: თბილისი ალ.ყაზბეგის გამზ. კორ. 6 ბ. 19

  „საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის“ მე-5, 51-ე, 52-ე, 96-ე, მე-100 მუხლების, VI თავის,„მშენებლობის ნებართვის გაცემის წესისა და სანებართვო პირობების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 24 მარტის №57 დადგენილების, ქალაქ თბილისის საკრებულოს 2009 წლის 27 მარტის №4-13გადაწყვეტილებით დამტკიცებული „ქალაქ თბილისის ტერიტორიის გამოყენებისა და განაშენიანებისრეგულირების წესების“ და ქალაქ თბილისის საკრებულოს 2009 წლის 05 ივნისის №6-17 გადაწყვეტილებით დამტკიცებული „დედაქალაქის პერსპექტიული განვითარების გენერალური გეგმის“ თანახმად

  წერილი

         თქვენი AR1298657 (01.04.2015წ) განცხადების პასუხად გაცნობებთ:   ქ. თბილისში, ვაკის რაიონში, უნივერსიტეტის ტერიტორიასა და ქავთარაძის ქუჩას შორის არსებულ მიწის ნაკვეთზე, მრავალბინიანი საცხოვრებელი კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის კორექტირებული პროექტის შეთანხმების საკითხი თანდართული უფლებრივი ზონირების რუკით განსახილველად იქნა გადაგზავნილი ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში, რომლის  2015 წლის 9 ივნისის #199 განკარგულებით  მიღებულ იქნა  დადებითი გადაწყვეტილება  ქ. თბილისში, ვაკის რაიონში, უნივერსიტეტის ტერიტორიასა და ქავთარაძის ქუჩას შორის არსებულ მიწის ნაკვეთზე, მრავალბინიანი საცხოვრებელი კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის კორექტირებული პროექტის შეთანხმების თაობაზე.  დანართის სახით გიგზავნით ზემოთაღნიშნულ #199 (09.06.2015წ.) განკარგულებას და უფლებრივი ზონირების რუკას.

   

  (დანართი: - განკარგულება #199 (09.06.2015წ.),  უფლებრივი ზონირების რუკა)

   

   


  დამატებით გაცნობებთ, რომ გაურკვევლობის შემთხვევაში ინფორმაციის მისაღებად შეგიძლიათ დარეკოთ მერიის ცხელ ხაზზე - 2722222, სამსახურის ტექნიკური პრობლემების ცხელ ხაზზე - 2378346, ან ისარგებლოთ არქიტექტურის სამსახურის ონლაინ კონსულტაციის სერვისით, ასევე შეგიძლიათ მობრძანდეთ  შარტავას . #7, მერიის შენობა, პირველი სართული, სივრცე #4.