ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირი

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის სამსახური


გადაწყვეტილება № 1843114

გაცემის თარიღი: 17/04/2015
გაცნობის თარიღი: 17/04/2015
განცხადების ნომერი: AR1300692
შემოსვლის თარიღი: 08/04/2015
შედეგი: თანხმობა
მიწის ნაკვეთ(ებ)ი / ობიექტ(ებ)ი:
 • საკადასტრო კოდი: 01.72.14.010.231
 • მისამართი: ქალაქი თბილისი , დიღმის სასწავლო-საცდელი მეურნეობა, "ატმიანი"
 • ნაკვეთის დანიშნულება: სასოფლო-სამეურნეო
 • ფართობი: 600.0 კვ.მ
 • მესაკუთრე(ები): ლანა მანჯგალაძე (P/N: 62009001636)
ნომენკლატურა :
 • განხორციელებული მშენებლობის დადასტურება
 • II კლასის ობიექტი
დამკვეთი - განმცხადებელი:
 • ლანა მანჯგალაძე პ/ნ 62009001636
 • მისამართი: გალი ვ.ფშაველას ქ. N 14
  .მშენებლობის ნებართვის რეკვიზიტები.:
  • .მშენებლობის ნებართვის ბრძანების ნომერი. : 1314265
  • .მშენებლობის ნებართვის ბრძანების თარიღი. : 6.06.2014


  საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი და "მშენებლობის ნებართვის გაცემისა და სანებართვო პირობების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 24 მარტის #57 დადგენილების თანახმად 

  გადაწყვეტილება

    ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ – თბილისის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის სამსახურმა განიხილა თქვენი განცხადება, რომლითაც ითხოვთ ქ. თბილისში, დიღმის სასწავლო–საცდელი მეურნეობა, „ატმიანი“, მოქ. ლანა მანჯგალაძის საკუთრებაში არსებულ მიწის ნაკვეთზე (ნაკვ. #010/231) ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლის ექსპლუატაციაში მიღებაზე უარის თქმის შესახებ ქ. თბილისის მერიის ზედამხედველობის საქალაქო სამსახურის 2015 წლის 27 მარტის ბ-12/15065527-16 ბრძანებაში დაფიქსირებული არქიტექტურულ-სამშენებლო დარღვევების წერილობით დადასტურებას. “მშენებლობის ნებართვის გაცემის წესისა და სანებართვო პირობების შესახებ” საქართველოს მთავრობის 24.03.09წ. #57 დადგენილების 62-ე მუხლის პირველი პუნქტის “პ” ქვეპუნქტის თანახმად, სამსახური ადასტურებს ქ. თბილისში, დიღმის სასწავლო–საცდელი მეურნეობა, „ატმიანი“, მოქ. ლანა მანჯგალაძის საკუთრებაში არსებულ მიწის ნაკვეთზე (ნაკვ. #010/231) ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლის ექსპლუატაციაში მიღებაზე უარის თქმის შესახებ ქ. თბილისის მერიის ზედამხედველობის საქალაქო სამსახურის 2015 წლის 27 მარტის ბ-12/15065527-16 ბრძანებაში დაფიქსირებული არქიტექტურულ-სამშენებლო დარღვევებით განხორციელებული მშენებლობის ქალაქგეგმარებით მოთხოვნებთან შესაბამისობას და მათ დასაშვებობას ობიექტის შემდგომი ექსპლუატაციაში მიღების მიზნით (ღობის გარეშე).

  წინამდებარე წერილობითი დადასტურება განიხილება პროექტის შეთანხმებასა და მშენებლობის ნებართვის გაცემის თაობაზე სამსახურის 06.06.2014 წ. №1314265 ბრძანებასთან ერთად და წარმოადგენს მშენებლობის ნებართვის განუყოფელ ნაწილს.

  • დამატებით გაცნობებთ, რომ გაურკვევლობის შემთხვევაში ინფორმაციის მისაღებად შეგიძლიათ დარეკოთ მერიის ცხელ ხაზზე - 2722222, ასევე შეგიძლიათ მობრძანდეთ  შარტავას . #7, მერიის შენობა, პირველი სართული, სივრცე #4. 
  • აღნიშნულის შესახებ დადგენილი წესით ეცნობოს დაინტერესებულ მხარეებს და ქ. თბილისის მერიის ზედამხედველობის საქალაქო სამსახურს. 
  • გადაწყვეტილება შეიძლება გასაჩივრდეს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერთან (მის: ქ. თბილისი, ჟ. შარტავას ქუჩა N7), საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით, მისი ოფიციალური გაცნობიდან ერთი თვის ვადაში.