ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირი

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის სამსახური


ბრძანება № 2648394

გაცემის თარიღი: 27/06/2016
გაცნობის თარიღი: 27/06/2016
განცხადების ნომერი: AR1410612
შემოსვლის თარიღი: 07/06/2016
შედეგი: თანხმობა
მიწის ნაკვეთ(ებ)ი / ობიექტ(ებ)ი:
 • საკადასტრო კოდი: 01.72.14.010.279
 • მისამართი: ქალაქი თბილისი , დიღმის სასწავლო-საცდელი მეურნეობა
 • ნაკვეთის დანიშნულება: სასოფლო-სამეურნეო
 • ფართობი: 700.0 კვ.მ
 • მესაკუთრე(ები): ლანა მანჯგალაძე (P/N: 62009001636)
ნომენკლატურა :
 • მიწის ნაკვეთის სამშენებლოდ გამოყენების პირობები
 • მიწის ნაკვეთის სამშენებლოდ გამოყენების პირობების დადგენა
 • საცხოვრებელი ობიექტები
  • ინდივიდუალური ერთბინიანი საცხოვრებელი სახლი
დამკვეთი - განმცხადებელი:
 • ლანა მანჯგალაძე პ/ნ 62009001636
 • მისამართი: გალი ვ.ფშაველას ქ. N 14
  ....ობიექტის ფუნქციური დანიშნულება :
  • ....ქმედებები: 1662.0


  „საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის“ მე-5, 51-ე, 52-ე, 96-ე, მე-100 მუხლების, VI თავის, „მშენებლობის ნებართვის გაცემის წესისა და სანებართვო პირობების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 24 მარტის №57 დადგენილების, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 24 მაისის №14-39 დადგენილებით დამტკიცებული „ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიების გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების წესების“, ქალაქ თბილისის საკრებულოს 2009 წლის 05 ივნისის №6-17 გადაწყვეტილებითა და ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს №20-105 დადგენილებითდამტკიცებული „დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის “ თანახმად

  ბრძანება

   

  1. დაკმაყოფილდეს მოქალაქე ლანა მანჯგალაძის  განცხადება NAR1410612 07.06.2016 წ.  და დამტკიცდეს თანდართული მიწის ნაკვეთის სამშენებლოდ გამოყენების პირობები;
  2. განემარტოს დამკვეთს, რომ მიწის ნაკვეთის სამშენებლოდ გამოყენების პირობების დაკმაყოფილება აუცილებელია კონკრეტულ სამშენებლო მიწის ნაკვეთზე სამშენებლო საქმიანობის განსახორციელებლად (მათ საფუძველზე დგება მშენებლობის განხორციელების დოკუმენტები) და იგი ძალაშია მისი გაცემის თარიღიდან 5 (ხუთი) წლის განმავლობაში.
  3. ბრძანება შეიძლება გასაჩივრდეს ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერთან (მის: ქ. თბილისი, შარტავას №7), საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით, მისი ოფიციალური გაცნობიდან ერთი თვის ვადაში.

   

   

  მიწის ნაკვეთის სამშენებლოდ გამოყენების პირობები

   

  1.        I.        ინფორმაცია მიწის ნაკვეთის შესახებ

   

  • საკადასტრო კოდი: #01.72.14.010.279;
  • ფართობი: 700 კვ.მ;
  • მიზნობრივი დანიშნულება: სასოფლო–სამეურნეო;
  • ქალაქთმშენებლობითი ზონები, რომლებიც ვრცელდება ნაკვეთზე:

  -        ფუნქციური ზონა: საცხოვრებელი ზონა–2 (სზ–2);

  საცხოვრებელი ზონა 2 (სზ-2) — დაბალი ინტენსივობის ერთგვაროვანი საცხოვრებელი ქვეზონა, რომელიც მოიცავს საქალაქო განაშენიანებული ტერიტორიების საზღვრებში არსებულ/დაგეგმილ საცხოვრებელი გამოყენების (და მის დამხმარე) ტერიტორიებს; განაშენიანების დომინირებული სახეობაა ერთბინიანი საცხოვრებელი სახლები. 

  -  ტერიტორიულ-სტრუქტურულ ზონა: გეგმარებითი კარკასი (გკ) – დედაქალაქის ცენტრალურ, შუალედურ და პერიფერიულ ზონებში, ქალაქის მატერიალური გარემოს ათვისების მაღალი ხარისხის, სხვადასხვა დანიშნულების ობიექტების კონცენტრაციის, ტერიტორიების გამოყენების ინტენსივობის, არქიტექტურულ-ქალაქთმშენებლობითი ანსამბლებისა და მოცულობითი აქცენტების,  საზოგადოებრივი ცენტრების - აქტიური საცხოვრებელი და საზოგადოებრივი გარემოს არსებობის ნიშნით გამოყოფილი სტრუქტურული ელემენტი, რომელიც ყალიბდება საერთო საქალაქო მნიშვნელობის უწყვეტი და რეგულირებადი, აგრეთვე რაიონული მნიშვნელობის სატრანსპორტო - ფეხმავალი მაგისტრალებისა და ქუჩების გასწვრივ და რომელიც, როგორც წესი, მოიცავს ნაკვეთების პირველ რიგს, თუ სხვა რამ არ არის დადგენილი ქალაქთმშენებლობითი დოკუმენტებით;

   

  -        განსაკუთრებული სამშენებლო რეგულირების ზონა: ––––––––––

  -        განსაკუთრებული სარეკრეაციო ზონა: ––––––

  -        კულტურული მემკვიდრეობის ზონა: ––––––––––

  -        გარემოს დაცვის ზონა:––––––––––

  -        ნორმატიული ფასის ზონა: ზონა 10 (ფასი 70 ლარი);

  • სპეციალური რეჟიმები: –––––
  • არქეოლოგიური უბანი/ობიექტი: ––––––
  • ეკოლოგიური მდგომარეობა: –––––––

   

      II.        ძირითადი მოთხოვნები მიწის ნაკვეთის ან/და შენობა-ნაგებობის სამშენებლო განვითარების მიმართ

   

  1. 1.       სამშენებლო განვითარებიმიზანი
  • მშენებლობის სახეობა: ახალი მშენებლობა;
  • საპროექტო ობიექტი: ინდივიდუალური ერთბინიანი საცხოვრებელი სახლი;
  • ფუნქცია/დანიშნულება: საცხოვრებელი;
  • შენობის (ნაგებობის) სართულიანობა და გაბარიტები: –––––

   

  1. 2.    განაშენიანების რეგულირების ძირითადი პარამეტრები

   

  • კონკრეტული ფუნქციური ზონის პარამეტრები:

  განაშენიანების რეგულირების პარამეტრები

  კ-1

  0,5

  კოეფიციენტი

  კ-2

  0,8

  კოეფიციენტი

  კ-3

  0,3

  კოეფიციენტი

  საცხოვრებელი სიმჭიდროვე

  ერთეული/ჰა

  მიწის ნაკვეთის ფართობი და ზომები

  მინიმალური ფართობი

  250

  კვ.მ

  მინიმალური სიგანე

  9

  მეტრი

  მინიმალური სიღრმე

  15

  მეტრი

  შენობა-ნეგებობის მაქსიმალური სიმაღლე

  –––

  მეტრი

  შენიშვნა

                                                          –––

   

  შენიშვნა:

  1. კოეფიციენტების ანგარიშის არცერთი ზონის მოთხოვნა არ უნდა დაირღვეს.

  2. კოეფიციენტების ანგარიშის წესი იხ. „ქ. თბილისის ტერიტორიის გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების წესებში“, მუხლები: 11, 12, 13.

   

   

  1. 3.    მიწის ნაკვეთზე შენობა-ნაგებობათა განთავსების პირობები და მაქსიმალური სიმაღლეების განსაზღვრა:

   

  • განაშენიანების რეგულირების (წითელი) ხაზი: –––––––
  • განაშენიანების სავალდებულო (ლურჯი) ხაზი: –––––––

   

   

  • საზოგადოებრივი საზღვრები: გააჩნია მიწის ნაკვეთის ჩრდილო–აღმოსავლეთით;
  • უკანა ეზო: დადგინდეს მიწის ნაკვეთის სამხრეთ–დასავლეთით (იხ.დანართი);
  • მაქსიმალურად დასაშვები სიმაღლე: განისაზღვროს საზოგადოებრივი სივრციდან, ფორმულით H=L/Y, სადაც;

  -         H - განაშენიანების სიმაღლის რეგულირების ხაზის ნიშნულს;

  -         L წარმოადგენს დაშორებას შენობასა და საზოგადოებრივ სივრცეს ან/და სამეზობლო საზღვარს შორის.

  -         Y= წარმოადგენს კოეფიციენტს, რომლის მნიშვნელობაა:

  გ) 0.4 ყველა სხვა ზონისათვის.

   

  შენიშვნა: მიწის ნაკვეთზე შენობა-ნაგებობათა განთავსების პირობები, მათი მაქსიმალური სიმაღლეების განსაზღვრის და მათი ნაწილების საზოგადოებრივ სივრცეში შეჭრის კონკრეტული წესები იხ. „ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიების გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების წესები“-ს V თავი.

   

   

   

    III.        დამატებითი / სპეციალური მოთხოვნები მიწის ნაკვეთის (და შენობა-ნაგებობების) სამშენებლო განვითარების მიმართ:

   

   

  1. ავტოსადგომების ადგილების აუცილებელი რაოდენობა:

  ერთიკ-2 საანგარიშო ფართობის ყოველ 150 2ზე;

   

   

  1. განაშენიანების ესთეტიკური პარამეტრების რეგულირება: ––––

   

  1. ტერიტორიის კეთილმოწყობა და გამწვანება:
  • მიწის ნაკვეთი საკადასტრო საზღვრებში საჭიროა კეთილმოეწყოს გამწვანების კოეფიციენტის  (კ-3) მინიმალური მაჩვენებლის დაცვით;
  • მაქსიმალურად შენარჩუნებულ იქნას საპროექტო ტერიტორიაზე არსებული ხე-ნარგავები, ხოლო მათი მოჭრის ან ამოძირკვა(ამოღება)-გადარგვის (გარდა ხილ-კენკროვანი ნარგავებისა) აუცილებლობის შემთხვევაში, მიღებულ იქნას შესაბამისი ნებართვა ქ. თბილისის მერიის ეკოლოგიისა და გამწვანების საქალაქო სამსახურისგან.
  1. მშენებლობის ნებართვის გაცემისა და სანებართვო პირობების შესრულების საჯაროობის უზრუნველყოფა: ნებართვის გაცემის თითოეული სტადიზე განცხადების შეტანის მომენტისათვის უზრუნველყოფილ იქნეს შესაბამის ობიექტზე (შენობა-ნაგებობაზე), თვალსაჩინო ადგილას საინფორმაციო დაფის განთავსება. სამშენებლო დოკუმენტში შეტანილი ნებისმიერი ცვლილება, რომელიც ცვლის საინფორმაციო დაფაზე განთავსებული ინფორმაციის არსს, უნდა განთავსდეს საინფორმაციო დაფაზე. საინფორმაციო დაფის მინიმალური გაბარიტია A2 ზომის ფორმატი. საინფორმაციო დაფა უნდა არსებობდეს სამშენებლო სამუშაოთა წარმოების მთელ პერიოდში და მოიხსნას შენობა-ნაგებობის მშენებლობის დასრულების ან/და ექსპლუატაციაში მიღების შემდეგ. დაუშვებელია მისი სარეკლამო მიზნებისათვის გამოყენება.

   

  შენიშვნა: კონკრეტული წესები იხ. „მშენებლობის ნებართვის გაცემის წესისა და სანებართვო პირობების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 24.03.2009 წ N57 დადგენილების VIII თავში.

   

   

     IV.        ზოგადი მითითებები და რეკომენდაციები:

   

  1. არქიტექტურულ პროექტში გათვალისწინებული იქნეს:
  • ტერიტორიაზე არსებული საინჟინრო კომუნიკაციები და სხვა ხაზობრივი ნაგებობები (არსებობის შემთხვევაში) – დაცულ იქნეს სამშენებლო ნორმები; მათი გადატანის საჭიროების შემთხვევაში, წარმოდგენილ იქნეს ცნობა/თანხმობა შესაბამისი სამსახურებიდან/მესაკუთრისგან;
  • ტერიტორიის გამწვანება;
  • სანაგვე ყუთების განსათავსებლად ადგილების შერჩევა;
  • გარემოსდაცვითი და სანიტარული კანონმდებლობის  მოთხოვნები;
  • ღია ავტოსადგომ(ებ)ის განთავსება საპროექტო მიწის ნაკვეთის საკადასტრო საზღვრებში. ამასთან, არაერთგვაროვანი და რთული რელიეფის პირობებში, სატრანსპორტო საშუალებების შენახვის რეკომენდებული სახეობაა ავტოსადგომები რელიეფის გამოყენებით (მიწის ქვეშა ავტოსადგომები);
  • ხანმედეგი და კარგი გამომსახველობის სამშენებლო-მოსაპირკეთებელი მასალები, ხოლო სახურავზე — საქალაქო განაშენიანებისთვის შესატყვისი მასალა;
  • შენობის მიწისქვეშა სივრცის გამოყენება - საპროექტო ობიექტის ფუნქციის გათვალისწინებით, ნაკვეთის შესაძლებლობის შესაბამისად;

   

  შენიშვნა: არქიტექტურული პროექტის შემადგენლობა იხ. „მშენებლობის ნებართვის გაცემის წესისა და სანებართვო პირობების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 24 მარტის  N57 დადგენილების მუხლი 47-ში.

   

  1. მშენებლობის ნებართვის მისაღებად წარმოსადგენ დოკუმენტაციაში გათვალისწინებული იქნეს:
  • მესაკუთრის შესაბამისი ფორმით დამოწმებული თანხმობა, მიწის ნაკვეთის სამშენებლოდ განვითარებაზე;
  • არსებობის შემთხვევაში იპოთეკარის შესაბამისი ფორმით დამოწმებული თანხმობა, მიწის ნაკვეთის სამშენებლოდ განვითარებაზე;
  • მშენებლობის ორგანიზების პროექტის მშენებლობის განხორციელების კალენდარული გრაფიკი, მშენებლობის ეტაპების ხანგრძლივობის გათვალისწინებით;
  • მშენებლობის ნებართვის მოსაკრებლის გადახდა (საპროექტო ობიექტის განაშენიანების ფართობის მიხედვით 1 კვ.მ-ზე 1 ლარის ოდენობით).
  • საინფორმაციო დაფის (ბანერის) შესაბამისად განახლება და ფოტოფიქსაცია (გადაღებული ახლო და შორი მანძილიდან).

   

   

  შენიშვნა: მშენებლობის ნებართვის მისაღებად საჭირო დოკუმენტები იხ. „მშენებლობის ნებართვის გაცემის წესისა და სანებართვო პირობების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 24 მარტის  N57 დადგენილების მუხლი 53-ში.


   • I თავი ასახავს საფუძველმდებარე ინფორმაციას - საყრდენი მონაცემები მიწის ნაკვეთის შესახებ რომლის, ანრომელზე მდგომი შენობა-ნაგებობის განვითარებაც არის დაგეგმილი; 
   • II თავში მოცემულია ძირითადი მოთხოვნები (პირობები) - კანონმდებლობით უშუალოდ გათვალისწინებულივალდებულებები, მიწის ნაკვეთის (და შენობა-ნაგებობის) სამშენებლო განვითარებაზე; 
   • III თავში მოცემულია დამატებითი ან/და სპეციალური მოთხოვნები, რომელიც გათვალისწინებულია„მშენებლობისნებართვის გაცემის წესისა და სანებართვო პირობების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 24 მარტის N57დადგენილებით, ქ. თბილისის საკრებულოს 2009 წლის 27მარტის N4-13 გადაწყვეტილებით დამტკიცებული „ქ.თბილისის ტერიტორიის გამოყენებისა დაგანაშენიანების რეგულირების წესებით“ და სხვა მოქმედი ტექნიკურირეგლამენტებითა და ნორმატივებით; 
   • IV თავი შეიცავს ზოგად ინფორმაციას მშენებლობის ნებართვის II და III სტადიებთან დაკავშირებით.