ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირი

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის სამსახური


გადაწყვეტილება № 3904916

გაცემის თარიღი: 10/04/2018
გაცნობის თარიღი: 12/04/2018
განცხადების ნომერი: AR1589158
შემოსვლის თარიღი: 28/03/2018
შედეგი: თანხმობა
მიწის ნაკვეთ(ებ)ი / ობიექტ(ებ)ი:
 • საკადასტრო კოდი: 01.13.02.004.033.01.501
 • მისამართი: ქალაქი თბილისი, აკაკი ბელიაშვილის ქუჩა N104
 • ნაკვეთის დანიშნულება: არასასოფლო სამეურნეო
 • ფართობი: 350.3 კვ.მ
 • მესაკუთრე(ები): შპს "მონა ლიზა" (202362969)
 • საკადასტრო კოდი: 01.13.02.004.033.01.504
 • მისამართი: ქალაქი თბილისი, აკაკი ბელიაშვილის ქუჩა N104
 • ნაკვეთის დანიშნულება: არასასოფლო სამეურნეო
 • ფართობი: 241.7 კვ.მ
 • მესაკუთრე(ები): შპს "მონა ლიზა" (202362969)
ნომენკლატურა :
 • I კლასი
 • ანტრესოლის, კიბის, ვიტრინის, კარის, ფანჯრის და სხვა ღიობის მოწყობა ან დემონტაჟი
         რეკონსტრუქცია
 • შენობა-ნაგებობის ფასადზე მცირე ზომის არქიტექტურული ელემენტების, კონსტრუქციების და ტექნიკური საშუალებების მოწყობა ან დემონტაჟი
         რეკონსტრუქცია
დამკვეთი - განმცხადებელი:
 • სალომე ჟორჟოლიანი პ/ნ 01010015005
 • მისამართი: თბილისი შ.ნუცუბიძის ფერდ II მ/რ I კვ. კორ. 6 ბ. 6

  "მშენებლობის ნებართვის გაცემის წესისა და სანებართვო პირობების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 24 მარტის #57 დადგენილების 65-ე მუხლის პირველი პუნქტის თანახმად

  გადაწყვეტილება

  ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის  სსიპ – ქ. თბილისის  მუნიციპალიტეტის   არქიტექტურის სამსახურმა განიხილა ელექტრონულად ატვირთული დოკუმენტაცია, რომელიც ეხება ქ. თბილისში, სექტორი - დიდუბე, ქუჩა ჩაჩავა, #2-4-6-8-10-12, შპს „მონალიზა“-ს საკუთრებაში არსებულ ფართის ფასადზე  ფანჯრის ღიობების მოწყობას. პასუხად გაცნობებთ, რომ  განსახორციელებელი სამუშაოები თავისი მახასიათებლებით განეკუთვნება I კლასის ობიექტს, რომელიც  არ საჭიროებს მშენებლობის ნებართვას, თუმცა, სამუშაოების განხორციელების შესაძლებლობას ადასტურებს ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის  სსიპ – ქ. თბილისის  მუნიციპალიტეტის   არქიტექტურის სამსახური.

   

  „მშენებლობის ნაბართვის გაცემის წესისა და სანებართვო პირობების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 24 მარტის #57 დადგენილების თანახმად, სამსახურმა შეამოწმა წარმოდგენილი დოკუმენტაციის (ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან  #882017261096, 03/04/2017;  ს.კ. #01.13.02.004.033.01.507; საკადასტრო გეგმა; არსებული ფოტო და ფოტომონტაჟი) ქალაქმშენებლობით დოკუმენტებთან შესაბამისობა და ადასტურებს ქ. თბილისში, სექტორი - დიდუბე, ქუჩა ჩაჩავა, #2-4-6-8-10-12, შპს „მონალიზა“-ს საკუთრებაში არსებულ ფართის ფასადზე  ფანჯრის ღიობების მოწყობის  შესაძლებლობას.


  • ზემოაღნიშნული სამუშაოების ჩატარებისას, დამკვეთი ვალდებულია დაიცვას კანონმდებლობით, მათ შორის, სამშენებლო რეგლამენტებით გათვალისწინებული მოთხოვნები და ნორმები. 
  • სამშენებლო დოკუმენტაციის სისწორეზე პასუხისმგებლობა ეკისრება დამკვეთს და დოკუმენტის შემსრულებელ პირს.
  • აქვე განგიმარტავთ, რომ ამ წერილით დადასტურებული სამუშაოების დარღვევით წარმოება გამოიწვევს კანონდებლობით დადგენილ პასუხისმგებლობას.
  • გადაწყვეტილება შეიძლება გასაჩივრდეს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერთან (მის: ქ. თბილისი, ჟ. შარტავას ქუჩა N7), საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით, მისი ოფიციალური გაცნობიდან ერთი თვის ვადაში.